Herní řád Vánoční soutěže

Herní řád Vánoční soutěže

I. Úvodní ustanovení

 1. Pořadatelem soutěže s názvem „Vánoční soutěž“ (dále jen „Soutěž“) je společnost Fitchallenge s. r. o. se sídlem Ostrov, Hlavní 961, PSČ 363 01, IČ 05172845 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 33205, provozovatel online portálu (dále jen „Pořadatel“).
 2. Pořadatel provozuje webové stránky na adrese 90dennivyzva.cz. Soutěžící se účastní soutěže na facebookových stránkách Projekt90–90denní výzva. Výherce bude vybrán odbornou porotou ve složení jednatel Martin Habart a Jiří Kubeš, a to na základě nejpřesnější odpovědi na danou otázku.
 3. Pro účely pořádání Soutěže vydává Pořadatel tento Herní řád.
 4. Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje účastník pořadateli, nikoli Facebooku.

II. Soutěžící

 1. Poutěže se může zúčastnit fyzická osoba s trvalým pobytem v České republice, která dovršila 18let věku (dále jen „Soutěžící“). Soutěžící dále musí splňovat všechny kritéria pro používání sociální sítě Facebook uvedená na www.facebook.com.
 2. Soutěže se nemohou účastnit osoby, které jsou v pracovněprávním či jiném obdobném právním vztahu k Pořadateli.
 3. Soutěžící se může Soutěže účastnit maximálně jednou v době termínu konání Soutěže. Účast v Soutěži není zpoplatněna ani podmíněna nákupem či využitím služeb Pořadatele.
 4. Soutěžící je povinen účastnit se soutěže poctivě, zejména je povinen zodpovědět otázky vlastnoručně a osobně, přičemž použití automatizovaného (strojového) systému zodpovězení soutěžních otázek (např. prostřednictvím k tomu vhodného software) či jiným obdobným způsobem je zakázáno. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže Soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto Herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto Herním řádem. Pořadatel je oprávněn bez dalšího upozornění Soutěžícího vyloučit v případě podezření Pořadatele, že takový Soutěžící dosáhl více účastí či ovlivnil výsledek v Soutěži podvodným způsobem nebo jiným jednáním v rozporu s dobrými mravy, které je způsobilé ovlivnit výsledky Soutěže, anebo totéž jinému Soutěžícímu umožnil.
 5. V případě,že Soutěžící nesplňuje podmínky tohoto článku, nemá, v případě že se stane Výhercem, nárok na převzetí Výhry, resp. na žádost Pořadatele či Spolupořadatele je povinen již předanou Výhru vrátit, resp. v takovém případě je plnění ze strany Spolupořadatele Výherci plněním bez právního titulu a stává se bezdůvodným obohacením na straně Výherce se všemi důsledky z toho vyplývajícími z příslušných právních předpisů. V takovém případě se Výhercem stává osoba určená postupem podle čl. III. odst. 5.

III. Soutěž – herní systém

 1. Soutěže se člověk zúčastní prostřednictvím facebookového příspěvku na Facebookové stránce Projekt 90 – 90denní výzva, který je dostupný na Facebook.com v době trvání Soutěže. Přidáním příspěvkem do Soutěže je Soutěžící přihlášen pro danou soutěž.
 2. Správnou odpověď Soutěžící vyjadřuje prostřednictvím komentáře pod tímto příspěvkem. Soutěžní otázku sestavuje Pořadatel, který určuje správnou odpověď, a který také odpovídá za správnost odpovědi určené jako správné podle skutečného stavu věcí a/nebo aktuálního stavu vědeckého bádání.
 3. Pořadatel vyhodnotí všechny platné soutěžní odpovědi zaslané v Době trvání Soutěže.
 4. Pořadatel bude všechny došlé platné soutěžní odpovědi obsahující správnou odpověď v rámci Doby trvání Soutěže (dále jen „Správné odpovědi“) shromažďovat v pořadí, ve kterém byly Pořadateli doručeny. Pořadatel z takto sestaveného pořadí Správných odpovědí určí Výherce. Celý proces probíhá za dohledu nejméně 2 pověřených osob, kterými jsou jednátelé psolečnosti Fitchallenge s.r.o. V případě, že Správná odpověď, která byla na výherním místě podle předchozího odstavce, byla zaslána osobou, která nesplňuje podmínky pro účast v Soutěži dle článku II. tohoto Herního řádu, stane se Výhercem ten, jehož Správná odpověď byla doručena hned po odpovědi, která byla původně označena jako výherní. Stejný postup se opakuje v případě, že takto stanovený Výherce opět nebude splňovat podmínky Soutěže.

IV. Výhry

 1. Výherce určený podle předchozího článku získá od Pořadatele výhru, která je popsána v příspěvku na Facebookovém účtu Projekt 90 – 90denní výzva. Výherce bude vyhlášen na facebookovém profilu /…90dennivyzva, kde bude uveřejněn nejpozději do 1 hodiny po uplynutí Doby trvání Soutěže v daném dni.
 2. Pořadatel kontaktuje Výherce prostřednictvím facebookového profilu Výherce, e-mailem a nebo telefonicky, pokud Soutěžící Pořadateli sdělí takové kontaktní údaje, za účelem oznámení o Výhře a současně k doplnění kontaktních údajů nutných k předání Výhry. V případě, že Výherce nebude na uvedeném telefonním čísle dostupný, zašle Pořadatel Výherci email o výhře. Pokud se Výherce Pořadateli neozve zpět (telefonicky nebo pomocí emailu) nejpozději do 3 dnů od kontaktování Pořadatelem a nepřihlásí se tak k výhře, určí Pořadatel náhradního Výherce postupem podle článku III. odst. 5. Spolupořadatel telefonním hovorem s Výhercem dohodne způsob vyplnění a doručení prohlášení Výherce, které bude obsahovat jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, prohlášení, že splňuje podmínky Soutěže podle tohoto Herního řádu, a podmínky pro realizaci Výhry a že Výhru přebírá (dále jen „Prohlášení“).
 3. K realizaci Výhry dojde na základě dohody Výherce a Spolupořadatele na určeném místě v České republice do 7 pracovních dnů ode dne, kdy bylo Spolupořadateli doručeno řádně vyplněné a podepsané Prohlášení Výherce. Dokud Výherce nedodá Spolupořadateli Prohlášení obsahující všechny náležitosti, není Spolupořadatel povinen Výhru předat. Nárok na Výhru je nepřenosný. Spolupořadatel odpovídá za realizaci Výhry, v souladu s údaji, které mu poskytl Výherce v Prohlášení. Vpřípadě, že Výherce nedoručí Spolupořadateli řádně vyplněné a podepsané Prohlášení nejpozději do 20 dnů od jeho doručení Výherci (za doručení se pro tyto účely považuje 3. den od odeslání Prohlášení Spolupořadatelem k vyplnění a podpisu na dohodnutou adresu), zaniká nárok Výherce na Výhru a bude určen náhradní výherce postupem podle článku III. odst. 5.
 4. Vypořádání případných daňových povinností souvisejících s výhrou zajistí Spolupořadatel, který je povinen toto vypořádání doložit Pořadateli a to do 10 dní od takového vypořádání.
 5. Soutěžící nemá právo požadovat jakoukoli náhradu nákladů, které vynaložil v souvislosti se svou částí v Soutěži.
 6. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že v případě, že v rámci Soutěže nedojdou žádné Správné odpovědi, není Spolupořadatel povinen poskytovat nikomu Výhru.
 7. Soutěžící bere na vědomí, že mu účastí v Soutěži nevzniká nárok na Výhru a ani není oprávněn ji vymáhat prostřednictvím obecných soudů České republiky.

V. Společná ustanovení

 1. V případě technických či jiných problémů může být Soutěž přerušena. Pořadatel na takovou skutečnost bezodkladně vhodným způsobem upozorní na svém facebookovém profilu. V takovém případě se určení Výherce provádí mezi odpověďmi došlými Pořadateli předtím, než došlo k přerušení Soutěže.
 2. Protesty proti průběhu soutěže či rozhodnutí o Výherci či jiné protesty mohou být podávány pouze písemně, a to do 1 týdne od okamžiku vyhlášení Výherce. Protesty se podávají Pořadateli. Protest musí obsahovat popis skutečnosti, která je napadána, a stručné odůvodnění, proč je popsaná skutečnost označována za závadnou. K protestu, který nesplňuje výše popsané podmínky, nebude přihlédnuto. Protesty přezkoumává komise, v případě Pořadatele složená z právníka Pořadatele, pracovníka controllingu Pořadatele a dalšího pověřeného pracovníka Pořadatel. Do případného opačného rozhodnutí komise platí, že jsou rozhodnutí či opatření učiněná v rámci Soutěže správná.
 3. O protestu musí být rozhodnuto nejpozději do jednoho měsíce od jeho doručení. Pokud komise dojde k názoru, že Herní řád byl porušen v neprospěch Soutěžícího, komise rozhodne jménem Pořadatele o způsobu zjednání nápravy v souladu s tímto Herním řádem. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že zjednání nápravy v žádném případě nepřesáhne částku odpovídající hodnotě jednotlivé Výhry po případném zdanění v jednom Soutěžním kole, přičemž hodnota Výhry je pro účely tohoto odstavce tohoto herního řádu určena běžnými cenami Spolupořadatele.
 4. Rozhodnutí komise je konečné.

VI. Ochrana osobních údajů

 1. Soutěžící účastí v Soutěži poskytuje Pořadateli a Spolupořadateli (dále jen Správci osobních údajů) souhlas se zpracováním osobních údajů, které má uvedeny ve svém facebookovém profilu, případně těch, které Správcům osobních údajů sdělí, a to v rozsahu, který je nezbytný k organizaci Soutěže, a to po dobu trvání Soutěže a 6 měsíců po jejím skončení. Soutěžící uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů i pro marketingové účely a i pro zasílání obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., udělený souhlas je Soutěžící oprávněn písemně odvolat.
 2. Požádá-li soutěžící o informaci o zpracování svých osobních údajů, jsou Správci osobních údajů povinni tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správci osobních údajů mají právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 3. Soutěžící, který zjistí nebo se domnívá, že Správci osobních údajů provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života Soutěžícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může (i) požádat Správce osobních údajů o vysvětlení, a (ii) požadovat, aby Správci osobních údajů odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost Soutěžícího shledána oprávněnou, Správci osobních údajů odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Správci osobních údajů žádosti Soutěžícího, má Soutěžící právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 4. Osobní údaje budou zpracovány v rozsahu, který Soutěžící případně sdělí Správcům osobních údajů.
 5. Poskytnutí osobních údajů ze strany Soutěžících je podmínkou účasti v Soutěži.

VII. Změny Herního řádu

1. Pořadatel si vyhrazuje právo na změny Herního řádu, a to vždy s účinností ke dni oznámení změny na webových stránkách Pořadatele nebo na facebookovém profilu Pořadatele, pokud Pořadatel neurčí pozdější datum.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Podmínky Soutěže se řídí právem České republiky.
 2. Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži, neručí tedy zejména za funkčnost internetu a sociální sítě Facebook.
 3. Soutěž není žádnou cestou sponzorována, potvrzená nebo spravovaná či podporovaná ani asociovaná s Facebook Inc. Odesláním formuláře bere Soutěžící na vědomí, že poskytuje informace Pořadateli a nikoliv Facebook Inc.
 4. Tento Herní řád nabývá účinnosti dnem jeho nasazení na webové stránky 90dennivyzva.cz/blog, kde je také zveřejněn.
Miroslav Merinsky | 09.12.2017
Celý článek

SPORT FEST 21.5.

SPORT FEST ROZHÝBE CELOU KAMPU

V neděli 21. května ožije pražský ostrov Kampa sportem. Aktivní, soutěživé, hravé a pohodové odpoledne SPORT FEST je určeno dětem, mládeži a široké veřejnosti, zkrátka všem, kteří se chtějí pořádně rozhýbat a to ZDARMA. Od 12 do 18 hodin si tak mohou účastníci vybrat z pestré škály různých sportovních aktivit. Akci pořádá nezisková organizace DĚLEJ CO TĚ BAVÍ ve spolupráci s Městskou částí Praha 1 a Magistrátem hlavního města Prahy.

Široká nabídka sportovního vyžití je rozdělena na 3 hlavní okruhy, které jsou zdarma přístupné zástupcům všech generací, stačí si jen zarezervovat místo na www.delejcotebavi.com. Jiřina Faloutová z organizace DĚLEJ CO TĚ BAVÍ přibližuje společný cíl této hromadné akce: „Rádi bychom představili všem zájemcům o aktivní způsob trávení volného času současné trendy a možnosti sportovního vyžití, jež jsou v městských podmínkách Prahy reálné“. Důraz je kromě sportu kladen i na celkový životní styl zahrnující i způsoby stravování. „Chceme také zdůraznit, že důležité je pouze odhodlání a chuť zkusit něco nového“ doplňuje Jiřina Faloutová.

1. PRAŽSKÝ VÝBĚH Jednu z nejdostupnějších sportovních aktivit, které zvládne takřka kdokoli, představuje běh. Jak začít, jak správně běhat a další cenné rady přinese Miloš Škorpil a jeho Běžecká škola. Kruhový trénink, analýza běhu, informace o zdravém stravování a vhodném pitném režimu s cílem motivovat celé rodiny ke společnému a trávení volného času na čerstvém vzduchu. Navíc zde bude také odstartován nábor do Běžecké akademie a příprava na rodinný maraton, který se uskuteční na konci září.

2. BEZSTAROSTNÁ JÍZDA Již 3. ročník úspěšné akce určené pražským cyklistům, skejťákům, longboardistům, chodcům, běžcům či vozíčkářům podpoří téma vzájemné slušnosti a tolerance ve veřejném prostoru. Organizátoři ve spolupráci s BESIPEem a MHMP seznámí zájemce s novými trasami. Dále nabídnou testování, možnost zdokonalení techniky jízdy, oblečení, doplňky. Na místě proběhnou exhibice na U-rampě profesionálních bikerů, skateboardistů. Na místě budou parkourové překážky a na nich exhibiční vystoupení parkouru. Veškeré disciplíny si lze zkusit a využít půjčovnu kol, skateboardů, longboardů a koloběžek zdarma.

3. MOVE FEST Ve stejný den na stejném místě pořádá Městská část Praha 1 MOVE FEST, kde si budou moci návštěvníci vyzkoušet všelijaké sportovní aktivity. Smyslem je nechat děti vyzkoušet si různé sportovní disciplíny a nabídnout jim možnosti realizace v konkrétních klubech, sportovištích, jako jsou: Sokol Praha, trampolíny, stolní tenis, lukostřelba, sportovní šerm, fotbalová klec, mini fotbal či fotbalový kulečník, trenažér na tenis, nafukovací squashový kurt, indoboard, lyžařský simulátor pro trénování carving oblouku, jachtařský simulátor, sebeobrana, hula hoop, slacktrack, slack line, pole dance, workout, volejbalové hřiště, skákací hrad, lezecká stěna. Vystoupí také senioři z Prahy 1 reprezentující Sdružení taoistického tai chi. Nebude chybět ukázka jízdní policie, skákací hrad a dobrovolní hasiči.

Na akci můžeš potkat naše profesionální trenéry, ale také se zapojit do tomboly, kde zkus štěstí a vyhraj hodnotné ceny z řad našich produktů. Na místě budeme také pro zájemce poskytovat zdarma analýzu běhu.

Těšíme se na tebe!

Tereza Radoňová | 16.05.2017
Celý článek